Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hazırlanması

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belge Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’dir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1) Başvuru dilekçesi
  • 2) Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
  • 3) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
  • 4) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
  • 5) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
  • 6) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar. Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti beş yüz Türk Lirası’ dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

EK-1

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İşletmemiz, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakanlığınız tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin, söz konusu Yönetmeliğe bağlı olarak Bakanlıkça yayımlanmış olan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde aşağıda işaretli faaliyet konusu/konularına uygun olarak düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Temsile yetkili kişinin

Adı soyadı İmza/Kaşe

Adres: ……………… İletişim(tel./faks/e-posta):

EK : (Yönergenin 6 ncı maddesinde istenen belgeler.)

Faaliyet Konuları (işletmenin her bir faaliyeti işaretlenecektir):

□DOLDURAN □PAKETLEYEN □YÜKLEYEN □GÖNDEREN □ALICI □BOŞALTAN □ TANK-KONTEYNER/TAŞINABİLİR TANK İŞLETMECİSİ