Bekra Seveso Bildirimi Hazırlanması

SEVESO NEDİR?

10 Temmuz 1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında bulunan ICMESA Chemical Company adlı fabrikasında büyük bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda zehirli gazlar çevreye sızmıştır. Meydana gelen bu büyük kaza ve sonrasında Avrupa Birliği büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için SEVESO Direktifini (82/501/EEC) kabul etmiştir. 9 Aralık 1996 da ise 96/82/EC sayılı SEVESO II direktifini (Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif) yayımlanmıştır.

SEVESO II direktifi “ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının ortaklaşa çalışmaları sonucunda 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır. Ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması Başlıklarının kısaltılmasından ülkemizde BEKRA diye de bilinmektedir.

SEVESO BİLDİRİMİ NASIL OLMAKTADIR? (BEKRA BİLDİRİMİ)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama, satış amacıyla tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, etkili ve sürekli bir korumayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlemesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı http://online.cevre.gov.tr/ sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan SEVESO Bildirimi sonrasında işletmeler “Alt Seviyeli Kuruluş”, “ Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

SEVESO-II DİREKTİFİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

· İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

Büyük kazaların önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

· Bildirimler

Faaliyet halindeki kuruluş için bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren veya kuruluş faaliyete geçmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirim yapar.

· Kantitatif Risklerin Değerlendirilmesi

Tehlikeli kimyasalları sınıflandırma, kimyasal maruziyetin insan ve çevre tarafından değerlendirilmesi, patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipman uygunluğu, proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının karşılıklı etkileşimleri proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyon, bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi belirlenir.

İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük kaza senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda ayrıntılı bilgi verir.

· Risk Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi

Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri

· Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.

Sorunun neden çıktığını belli başlı tekniklerle belirlemelidir işletmeler.

· Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları İnsan hataları ve güvenilirlik analizi.

· Güvenlik yönetim sistemlerinin oluşturulması

· Zone (tehlike bölgeleri) belirleme

· Güvenlik raporunun hazırlanması

· Acil Durum Planlarının yapılması

· Kamuoyu bilgilendirme

Kuruluşun işletmecisi, dâhili acil durum planının yeterli bulunduğunun tebliğ edilmesini müteakip otuz gün içinde kuruluşunda olması muhtemel kazalar, alınan güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenler hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen etki alanı içinde yer alan tüm kişilere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına en uygun yöntemleri kullanarak bilgi verir.

(2) İşletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir.

GÜVENLİK RAPORU NEDİR?

Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.

İşletmeci güvenlik raporunu;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;

1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde,

2) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce,

hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürelerde kuruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun/olumlu görüş verilmeyen güvenlik raporları hakkında yeterlilik verilmez.

(4) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;

a) Sadece, güvenlik raporunun bu maddenin on birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında güvenlik raporunda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan incelemedir,

b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından sağlığının ve güvenliğinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,

c) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.

(5) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, kuruluşa ait güvenlik raporunda belirtilen bilginin içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi işlemi sonuçlanıncaya kadar kuruluşu işletmeye açamaz.

(6) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Güvenlik raporunun içerik ve yeterliliğinin incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak yapılır.

(7) İşletmeci:

a) Güvenlik raporunu, güncellenen güvenlik raporunu veya güvenlik raporunda eksik bilgi tespit edilmesi halinde söz konusu eksik bilgiyi bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki üç kopyası olarak gönderir.

b) Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.